ประกาศรางวัลผู้โชคดี Central | Zen Sanrio Fair 2017 - Central Department Store

ประกาศรางวัลผู้โชคดี Central | Zen Sanrio Fair 2017


ประกาศรางวัลผู้โชคดีจากรายการ Central | Zen Sanrio Fair 2017 ที่จบไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และมีรายการชิงโชครางวัล มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ซึ่งได้มีการจับรางวัลแล้ว ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว รายชื่อผู้โชคดีจากรายการนี้ คือ

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ปารีส จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 99,000.-
1. คุณยุวเรศ ศิริรักษ์
2. คุณวราภรณ์ อรุณชัยวัฒน์
3. คุณภาวิตา สุวจิตตานนท์

รางวัลที่ 2 ตุ๊กตา Hello Kitty จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 1,150.-
1. คุณราตรี ทรงมณี
2. คุณเรณุกา พนิตชัยศักดิ์
3. คุณวรนุช มีถาวรกุล
4. คุณรุ่งนภา อุไรชื่น
5. คุณคนึงนิตย์ กุมุท

วิธีปฏิบัติในการรับรางวัล
รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ปารีส จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 99,000.-ลูกค้าจะต้องติดต่อชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรับของรางวัล ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เซ็นทรัลสาขาชิดลม ชั้น 7 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเอกสารที่ลูกค้าจะต้องเตรียมมาด้วยมีดังนี้
– จดหมายแจ้งผู้โชคดีจาก สนญ. ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
– เงินสำหรับค่าภาษี ของรางวัล (ตั๋วเครื่องบิน) เป็นเงิน 4,950 บาท
• ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถมาชำระภาษีเองได้ แนบเอกสารดังนี้
– จดหมายแจ้งผู้โชคดีจาก สนญ. ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีพร้อมเซ็นต์มอบอำนาจ ให้ผู้แทนชำระภาษีและรับรางวัลแทน
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน
– เงินสำหรับค่าภาษี ของรางวัล (ตั๋วเครื่องบิน) เป็นเงิน 4,950 บาท

รางวัลที่ 2 ตุ๊กตา Hello Kitty จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 1,150.-
ลูกค้าจะต้องติดต่อชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรับของรางวัล ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เซ็นทรัลสาขาชิดลม ชั้น 7 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเอกสารที่ลูกค้าจะต้องเตรียมมาด้วยมีดังนี้
– จดหมายแจ้งผู้โชคดีจาก สนญ. ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
– เงินสำหรับค่าภาษี ของรางวัล (ตุ๊กตา Hello Kitty) เป็นเงิน 57.50 บาท
• ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถมาชำระภาษีเองได้ แนบเอกสารดังนี้
– จดหมายแจ้งผู้โชคดีจาก สนญ. ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีพร้อมเซ็นต์มอบอำนาจ ให้ผู้แทนชำระภาษีและรับรางวัลแทน
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน
– เงินสำหรับค่าภาษี ของรางวัล (ตุ๊กตา Hello Kitty) เป็นเงิน 57.50 บาท

TOP